Στηρίξτε μας

Διευκρινίσεις απ'το ΥΠ.Α.Α.Τ. για όρους χρηματοδότησης δήμων για βελτίωση κυνοκομείων & δράσεων διαχείρισης αδέσποτων

14 Σεπτεμβρίου 2018 23:01 | Επικαιρότητα
Διευκρινίσεις απ'το ΥΠ.Α.Α.Τ. για όρους χρηματοδότησης δήμων για βελτίωση κυνοκομείων & δράσεων διαχείρισης αδέσποτων

Ο Σπύρος Ντουντουνάκης που είναι προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) υπογράφει την εγκύκλιο η οποία δίνει διευκρινίσεις για όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης δήμων και συνδέσμων δήμων για βελτίωση εγκαταστάσεων υφιστάμενων κυνοκομείων καθώς και εξοπλισμού ή δράσεων (κτηνιατρικών πράξεων κ.ά.) για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Ο κ. Ντουντουνάκης τονίζει τα εξής: «Σας ενηµερώνουµε ότι δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Καθορισµός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηµατοδότησης ∆ήµων και Συνδέσµων ∆ήµων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους για το έτος 2018» µε Αριθµ 2013/121608/11.09.2018 ΦΕΚ (Β 3977/13-09-2018).

Εφαρµοστικές ∆ιευκρινήσεις

1) Στις επιλέξιµες δαπάνες δεν περιλαµβάνεται η κατασκευή καταφυγίου και ιατρείου αλλά µόνο βελτιώσεις υφιστάµενων κτιρίων για τις οποίες δεν απαιτείται τροποποίηση πολεοδοµικής άδειας. Οι επιλέξιµες δαπάνες για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύµφωνα µε το νόµο 4039/2012 /όπως αυτός ισχύει είναι ενδεικτικά οι εξής : • Εξοπλισµός για την περισυλλογή των ζώων (όπως βρόγχοι σύλληψης, δίκτυα σύλληψης κλωβοί µεταφοράς κ.λ.π.)  • Στείρωση  • Εµβολιασµός  • Αποπαρασίτωση • Θεραπείες (εξαιρουµένων των υπόλοιπων  χειρουργικών επεµβάσεων εκτός των στειρώσεων) • Ηλεκτρονική Σήµανση - καταγραφή στην ηλεκτρονική διαδικτυακή βάση του ΥΠΑΑΤ • Εξετάσεις και θεραπεία Λεϊσµανίασης  • Τροφές  • ∆οχεία τροφής και νερού για τα καταφύγια και για τα σηµεία παροχής τροφής και νερού των ∆ήµων

Επίσης χρηµατοδοτείται η αµοιβή ιδιώτη κτηνιάτρου µε τον οποίο ο φορέας έχει υπογράψει σύµβαση για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών και η οποία αποδεικνύεται µε προσκόµιση παραστατικών παροχής υπηρεσιών εκ µέρους του κτηνιάτρου.

2) Οι φορείς µπορούν να αιτούνται χρηµατοδότησης για δαπάνες που αφορούν στην διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ανεξαρτήτως του εάν διαθέτουν καταφύγιο και ιατρείο.

3) Τα βιβλία εισερχοµένων-εξερχοµένων ζώων διατηρούνται στο καταφύγιο. Τα βιβλία νοσηλείας ασθενών ζωών και φαρµάκων διατηρούνται στο κτηνιατρείο. Στην περίπτωση που το καταφύγιο και το κτηνιατρείο δεν είναι δηµοτικά ή διαδηµοτικά  τα ανωτέρω βιβλία αποστέλλονται στο ∆ήµο µετά την συµπλήρωση τους ή µε την λήξη της σύµβασης και διατηρούνται σε αυτόν.    Το βιβλίο εξοπλισµού του ιατρείου απαιτείται µόνο στην περίπτωση δηµοτικού ή διαδηµοτικού ιατρείου.   4) Η χρηµατοδότηση αφορά µόνο ∆ήµους και συνδέσµους ∆ήµων για δαπάνες έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 (επιλέξιµες δαπάνες) της εν λόγω ΚΥΑ και ανέρχεται σε ποσοστό µέχρι 50% για το κόστος σίτισης των ζώων και µέχρι 70% για όλες τις υπόλοιπες επιλέξιµες δαπάνες. Πρέπει οι δαπάνες αυτές  να είναι πραγµατοποιηµένες εντός του 2018, να είναι εξοφληµένες και τα δικαιολογητικά να είναι σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί δηµοσίου λογιστικού και περί προµηθειών του ∆ηµοσίου.

5) Έως 05.10.2018 οι ενδιαφερόµενοι φορείς οφείλουν να υποβάλλουν την αίτηση τους µαζί µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 4, τα οποία θα αξιολογηθούν από τις τριµελείς επιτροπές σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ.  Σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης της επιτροπής λόγω έλλειψης υπαλλήλων των συγκεκριµένων κλάδων, η ΠΕ παραλαµβάνει, πρωτοκολλεί και διαβιβάζει τις αιτήσεις των φορέων σε όµορη ΠΕ της ίδιας Περιφέρειας, προκειµένου να αξιολογηθούν από την αντίστοιχη επιτροπή.

6) Έως 26.10.2018 οι ∆ΑΟΚ των ΠΕ οφείλουν να αποστείλουν στη ∆/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων και Κτηνιατρικών Εφαρµογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, την εισήγηση µε το  συνηµµένο πίνακα που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της ΚΥΑ, ταχυδροµικά και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.    Στην εισήγηση αυτή θα αναφέρονται η ηµεροµηνία λήψης τελικής απόφασης της τριµελούς Επιτροπής, τα µέλη τα οποία απαρτίζουν την επιτροπή και η διαβίβαση του πίνακα.  Στον πίνακα αυτό πρέπει στο τµήµα των δαπανών για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων να µην περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την αγορά ζωοτροφών γιατί οι ζωοτροφές χρηµατοδοτούνται µε διαφορετικό ποσοστό (έως 50%) σε σχέση µε τις υπόλοιπες (έως 70%). Η αγορά ζωοτροφών να αποτυπώνεται  ως ξεχωριστό είδος δαπάνης. Επίσης όλα τα ποσά θα πρέπει να αναγράφονται συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και αυτό να αναγράφεται σαφώς.

7) Μετά την παραλαβή των πινάκων θα ακολουθήσει έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τους Υπουργούς Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίµων και Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε την οποία θα καθοριστούν οι ∆ήµοι που θα χρηµατοδοτηθούν  και το ύψος της χρηµατοδότησης τους.

8) Επισηµαίνεται ότι οι αλλαγές σε σχέση µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση του έτους 2017 αφορούν στην κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών και ειδικότερα ζητούνται:

α) Απόφαση ∆ηµάρχου για τη συγκρότηση της πενταµελούς επιτροπής  παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 όπως ισχύει (Άρθρο 4, παράγραφος 4.α της εν λόγω ΚΥΑ). ∆ιευκρινίζεται ότι για την συγκρότηση της πενταµελούς  επιτροπής ισχύει το άρθρο 13 του ν. 2690/1999 Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις, σύµφωνα µε το οποίο αν ορισµένα µέλη ενός συλλογικού οργάνου εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα µέλη αυτά δεν έχουν ακόµα εκλεγεί ή υποδειχτεί από τα αρµόδια όργανα ,(π.χ. φιλοζωικά σωµατεία), η συγκρότηση είναι νόµιµη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα µέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία

β) Αρχείο σε µορφή excel σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το οποίο περιλαµβάνει στοιχεία που αφορούν στα ζώα συντροφιάς που διαχειρίστηκε ο φορέας. Το αρχείο excel είναι διαθέσιµοαναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.minagric.gr) στη θέση: Πολίτης – Ζώα Συντροφιάς, Κτηνιατρεία – Ζώα Συντροφιάς, Κτηνιατρεία.

Παρακαλούµε να τηρηθούν αυστηρά τα ανωτέρω χρονοδιαγράµµατα προκείµενου να είναι εφικτή η εµπρόθεσµη έκδοση της ΚΥΑ.

Είµαστε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ».

Διαβάστε επίσης:

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χρηματοδότηση των Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΥΠ.Α.Α.Τ.: Θα επισπεύσει τις διαδικασίες για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α.

600.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους για στειρώσεις, εμβολιασμούς και ορθή διαχείριση των αδέσποτων ζώων

Αδυνατεί να λειτουργήσει το ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. αφού δεν πληρώνει το ΥΠ.Α.Α.Τ.

Θα εξοφλήσει το ΥΠ.Α.Α.Τ. τις δαπάνες των δήμων για καταφύγια, στειρώσεις και περίθαλψη αδέσποτων

ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.: Αν δεν μας χρηματοδοτήσετε θα πάψουμε να φροντίζουμε τ’ αδέσποτα

Tagged: , , , ,

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

0 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.