Στηρίξτε μας

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χρηματοδότηση των Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

11 Σεπτεμβρίου 2017 22:46 | Επικαιρότητα
Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χρηματοδότηση των Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης δήμων και συνδέσμων δήμων με σκοπό τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία τη σίτισή τους, την υιοθεσία ή την επανένταξη τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4039/2012 (Α’ 15), όπως ισχύει.

Στην Κ.Υ.Α. καθορίζονται οι όροι χρηματοδότησης καθώς και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Κ.Υ.Α. (Αρ.  1915/90550/29.08.2017 στο Φ.Ε.Κ. (3114/08.09.2017 τεύχος Β’)

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη χρηματοδότηση Δήμων και Συνδέσμων Δήμων, στο εξής φορείς, με σκοπό τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των ζώων αυτών, δηλαδή την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη σίτισή τους, την υιοθεσία ή την επανένταξη τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4039/2012 (Α’ 15), όπως ισχύει.

Άρθρο 2

Επιλεξιμότητα δαπανών

 1. Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι:

α) Δαπάνες για τη βελτίωση υφιστάμενου καταφυγίου ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του και σε κινητά παραρτήματα, καθώς και δαπάνες που δε σχετίζονται με κατασκευή που προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας, με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσής του με τις διατάξεις για τα ενδιαιτήματα του ν. 604/1977 (Α’ 163) και του π.δ. 463/1978 (Α’ 96), όπως ισχύουν.

β) Δαπάνες για τη βελτίωση ήδη υφιστάμενου δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων, με σκοπό την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του χώρου του ιατρείου και σε κινητά παραρτήματα, καθώς και δαπάνες που δε σχετίζονται με κατασκευή που προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας.

γ) Δαπάνες για ιατρικό εξοπλισμό δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων για τη διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων ή επεμβάσεων, στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

δ) Δαπάνες για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τον ν. 4039/2012, όπως ισχύει, εξαιρουμένων όσων πε-ριλαμβάνονται στις μη επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2.

ε) Δαπάνες για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 1. Μη επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι:

α) Δαπάνες που σχετίζονται με κατασκευή σε υφιστάμενο καταφύγιο ή δημοτικό ιατρείο μικρών ζώων, η οποία προϋποθέτει τροποποίηση πολεοδομικής άδειας.

β) Δαπάνες για αγορά συστημάτων λογισμικών και εν γένει ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

γ) Δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

δ) Δαπάνες για μισθοδοσία υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του κτηνιάτρου που διενεργεί τις κτηνιατρικές πράξεις ή επεμβάσεις, στην περίπτωση που ο κτηνίατρος είναι υπάλληλος του Δήμου.

ε) Δαπάνες για αμοιβή των μελών των επιτροπών της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.

στ) Δαπάνες για έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, υδροδότησης και τηλεπικοινωνιών των εγκαταστάσεων των καταφυγίων και των ιατρείων, καθώς και καυσίμων και διοδίων των οχημάτων περισυλλογής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ζ) Δαπάνες για έξοδα υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των εγκαταστάσεων των φορέων, όπου φιλοξενούνται ή περιθάλπονται αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

η) Δαπάνες για έξοδα συντήρησης, επισκευής ή ασφάλισης των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

θ) Δαπάνες για έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων των φορέων, γραφικής ύλης και ειδών ένδυσης.

ι) Δαπάνες για έξοδα αγοράς λοιπού εξοπλισμού λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή του περιβάλλοντος χώρου των καταφυγίων και των ιατρείων των φορέων, όπως κηπουρικών εργασιών.

ια) Δαπάνες που αφορούν τον εξοπλισμό και τα φαρμακευτικά σκευάσματα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθ. 1714/75275/6-7-2015 απόφασης του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-ριβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1489).

ιβ) Δαπάνες για έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων πλην των στειρώσεων.

 1. Η χρηματοδότηση των φορέων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της παρ. 1 που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει. Ειδικά η χρηματοδότηση για το κόστος σίτισης των ζώων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει οι φορείς για το σκοπό αυτό.
 2. Το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζεται με την απόφαση της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012, όπως ισχύει, σε συνάρτηση με τον αριθμό των δικαιούχων χρηματοδότησης.

Άρθρο 3

Δυνητικοί Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις

Δυνητικοί δικαιούχοι της χρηματοδότησης για τις δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 2 είναι φορείς του άρθρου 1, εφόσον:

α) Η ίδρυση και η λειτουργία του καταφυγίου ή του ιατρείου είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.

β) Η υλοποίηση των ενεργειών του άρθρου 1 για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.

γ) Οι δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 2 για τις οποίες ο φορέας αιτείται χρηματοδότησης, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί κατά την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4.

δ) Οι δραστηριότητες για τις οποίες δίνεται χρηματοδότηση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 δεν έχουν εμπορικό σκοπό και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Άρθρο 4

Αίτηση χρηματοδότησης – Δικαιολογητικά

 1. Οι ενδιαφερόμενοι για τη χρηματοδότηση της παρούσας απόφασης φορείς, υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του φορέα και του υπεύθυνου εκπροσώπου του φορέα, με τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι αρμόδιες αρχές (τηλέφωνο, fax, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορέα, και η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των παρ. 2, 3 και 4, κατά περίπτωση.
 2. Για τη βελτίωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Άδεια ίδρυσης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

β) Άδεια λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

γ) Τεχνική μελέτη μετά του προβλεπόμενου κόστους στην οποία γίνεται αναλυτική περιγραφή των ενεργειών και των δαπανών που απαιτούνται για τη βελτίωση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, υπογεγραμμένη από μηχανικό.

δ) Βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνει:

αα) Ότι η ίδρυση και η λειτουργία του καταφυγίου ή του ιατρείου είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν και η υλοποίηση των ενεργειών του άρθρου 1 για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.

ββ) Ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία αιτείται χρηματοδότησης δεν έχει ενταχθεί σε άλλο εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης.

γγ) Ότι ο φορέας δεν θα αξιοποιήσει τις δραστηριότητες για τις οποίες θα λάβει χρηματοδότηση για εμπορικούς σκοπούς (όπως φιλοξενία/περίθαλψη ζώων με αμοιβή), αλλά αποκλειστικά για την υποδοχή/περίθαλψη αδέσποτων ζώων για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

δδ) Ότι ο φορέας θα εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση των κτηνιάτρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειών και Π.Ε. και των κατά περίπτωση μικτών κλιμακίων ελέγχου, στις εγκαταστάσεις του ή στους χώρους που υλοποιούνται ενέργειες διαχείρισης των ζώων για οποιοδήποτε έλεγχο και θα ακολουθεί τις υποδείξεις τους.

ε) Απόφαση σύστασης του Συνδέσμου Δήμων, όταν ο ενδιαφερόμενος φορέας είναι Διαδημοτικός Σύνδεσμος, στην οποία αναφέρεται ρητά, σύμφωνα με το άρθρο 245 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) ότι οι Δήμοι μέλη του καταβάλλουν τέλη και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

στ) νόμιμα εξοφλημένα παραστατικά δαπανών, όπως προβλέπονται στο ν. 4308/2014 (Α’ 251).

 1. Για τη βελτίωση δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων, με σκοπό την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ιατρείου μικρών ζώων.

β) Τεχνική μελέτη μετά του προβλεπόμενου κόστους στην οποία γίνεται αναλυτική περιγραφή των ενεργειών και των δαπανών που απαιτούνται για τη βελτίωση του δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων, υπογεγραμμένη από μηχανικό.

γ) Τα δικαιολογητικά των περ. δ’ ε’ και στ’ της παρ. 2.

 1. Για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του άρθρου 1, η αίτηση της παρ. 1 συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Σύμβαση μεταξύ του φορέα και ιδιωτών που τυχόν έχει συναφθεί στα πλαίσια διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

β) Απολογιστική έκθεση των εργασιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής στοιχεία: αα) Αριθμός των ζώων που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους με τους αριθμούς ηλεκτρονικής σήμανσης του καθενός.

ββ) Είδος και ποσότητα φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν για τα ανωτέρω ζώα συνολικά.

γγ) Στην περίπτωση αγοράς ιατρικού εξοπλισμού της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2, αιτιολόγηση της αγοράς.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία αναφέρεται ότι ο φορέας τηρεί τα κάτωθι:

αα) Ατομικές καρτέλες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα οποία διαχειρίστηκαν, κατά τη διάρκεια του έτους, οι οποίες περιλαμβάνουν τη φωτογραφία του αδέσποτου ζώου, το είδος, το φύλο, τη φυλή, το μέγεθος (π.χ. μικρόσωμο, μεσαίο, μεγαλόσωμο), τον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης, την ημερομηνία περισυλλογής, την τοποθεσία περισυλλογής, την ημερομηνία και το είδος των εμβολιασμών, την ημερομηνία αποπαρασίτωσης, την ημερομηνία στείρωσης, το όνομα του κτηνιάτρου που πραγματοποίησε τη στείρωση, τον προορισμό του ζώου (υιοθεσία, επανένταξη, ευθανασία), την ημερομηνία επανένταξης του ζώου και τον τόπο επανένταξης του, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην περίπτωση υιοθεσίας του ζώου, την ημερομηνία ευθανασίας του ζώου σε περίπτωση ευθανασίας, την ημερομηνία και την αιτία θανάτου σε περίπτωση θανάτου του ζώου.

ββ) Βιβλίο εισερχομένων – εξερχόμενων ζώων, στο οποίο περιγράφεται και η κατάσταση υγείας των ζώων.

γγ) Βιβλίο νοσηλείας των ασθενών ζώων, στο οποίο περιγράφονται ανά ζώο το είδος της παρεχόμενης νοσηλείας και το χρονικό διάστημα νοσηλείας.

δδ) Βιβλίο φαρμάκων, στο οποίο εγγράφονται το είδος και η ποσότητα των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ανά ζώο και ανά ημέρα, αν ο ίδιος ο φορέας προμηθεύεται τα φάρμακα και αιτείται για τη χρηματοδότησή τους.

εε) Βιβλίο του εξοπλισμού του ιατρείου ανά είδος και ποσότητα εάν το ιατρείο ανήκει στον φορέα.

Τα βιβλία των υποπεριπτ. ββ’, γγ’, δδ’, και εε’ της παρούσας περίπτωσης αριθμούνται και θεωρούνται από τη ΔΑΟΚ της οικείας Π.Ε..

δ)Τα δικαιολογητικά των υποπερ. ββ’ έως δδ’ της περ. δ’, της περ. ε’ και της περ. στ’ της παρ. 2.

ε) Βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνει ότι η υλοποίηση των ενεργειών του άρθρου 1 για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4039/2012, όπως ισχύει.

 1. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση χρηματοδότησης κάθε φορέα διατηρούνται σε ατομικό φάκελο, μαζί με κατάσταση παραστατικών δαπανών από τα οποία προκύπτει το ύψος της κάθε πληρωμής.
 2. Για τη χρηματοδότηση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 3 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) όπως ισχύουν.
 3. Για την έγκριση της χρηματοδότησης των φορέων απαιτούνται τα προβλεπόμενα με την αριθ. 2/39549/0026/11-6-2015 (Β’ 1138) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών και το άρθρο 7 του π.δ. 80/ 2016 (Α’ 194) δικαιολογητικά.

Άρθρο 5

Έλεγχος αίτησης χρηματοδότησης

 1. Στην έδρα κάθε Π.Ε. συνιστάται τριμελής επιτροπή με έργο την αξιολόγηση των αιτήσεων των φορέων και τον έλεγχο της νομιμότητας, ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών του άρθρου 4, σύμφωνα και με τη νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου. Η επιτροπή αποτελείται από:

α) Έναν υπάλληλο της οικείας Π.Ε. κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με πτυχίο οικονομικών σπουδών, και αν δεν υπάρχει, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με πτυχίο οικονομικών σπουδών, ως Πρόεδρο.

β) Έναν υπάλληλο της ΔΑΟΚ της οικείας Π.Ε., κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με πτυχίο κτηνιατρικής, ως μέλος.

γ) Έναν υπάλληλο της οικείας Π.Ε. κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, και αν δεν υπάρχει κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού, και αν δεν υπάρχει, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ως μέλος.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζονται τα μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της οικείας Π.Ε., οποιασδήποτε κατηγορίας και κλάδου. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής λόγω έλλειψης υπαλλήλων των ανωτέρω κλάδων και πτυχίων, η Π.Ε. διαβιβάζει τις αιτήσεις των φορέων σε όμορη Π.Ε. της ίδιας Περιφέρειας, προκειμένου να αξιολογηθούν από την αντίστοιχη επιτροπή.

 1. Οι ΔΑΟΚ των Π.Ε. αποστέλλουν στη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εισήγηση με συνημμένο πίνακα, στον οποίο αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες οι φορείς που δικαιούνται χρηματοδότησης, το ποσό των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά φορέα και ανά είδος δαπάνης (βελτίωση καταφυγίου, βελτίωση ιατρείου μικρών ζώων, σίτιση ζώων, υλοποίηση των υπόλοιπων ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων πλην της σίτισης των ζώων), καθώς και ο αριθμός των ζώων τα οποία έχει διαχειριστεί ο φορέας.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠ.Α.Α.Τ.: Θα επισπεύσει τις διαδικασίες για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α.

600.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους για στειρώσεις, εμβολιασμούς και ορθή διαχείριση των αδέσποτων ζώων

Αδυνατεί να λειτουργήσει το ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. αφού δεν πληρώνει το ΥΠ.Α.Α.Τ.

Θα εξοφλήσει το ΥΠ.Α.Α.Τ. τις δαπάνες των δήμων για καταφύγια, στειρώσεις και περίθαλψη αδέσποτων

ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.: Αν δεν μας χρηματοδοτήσετε θα πάψουμε να φροντίζουμε τ’ αδέσποτα

Tagged: , , , , , , , ,

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

0 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.