Στηρίξτε μας

Τι ισχύει για τα πουλερικά (κότες κ.ά.) και την πώληση τους εξαιτίας της γρίπης των πτηνών

17 Μαΐου 2011 17:44 | Καταγγελίες
Τι ισχύει για τα πουλερικά (κότες κ.ά.) και την πώληση τους εξαιτίας της γρίπης των πτηνών

«Απαγορεύεται η διάθεση πουλερικών και πτηνών οποιασδήποτε ηλικίας και οποιουδήποτε είδους σε υπαίθριες λαϊκές αγορές. Η διάθεση πουλερικών και πτηνών κατ’ οίκον επιτρέπεται μετά από σύντομη στάση του οχήματος μεταφοράς τους και επί χρόνο αναγκαίο για την εκφόρτωσή τους και διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις βιοασφάλειας του παρόντος άρθρου.». Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η Υπουργική Απόφαση 258971/2008 - ΦΕΚ 1785/Β/4-9-2008 σχετικά με τη «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών».

Άρθρο 1
Μέτρα βιοασφάλειας
1.Οικόσιτα πουλερικά
1.1Απαγορεύεται η διατήρηση οικοσίτων πουλερικών:
α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ.) εκτροφών σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές.
β) σε μη περιφραγμένους χώρους σε όλη την επικράτεια της χώρας.
1.2Τα οικόσιτα πουλερικά της παραγράφου 1.1 πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, τα ανοίγματα των οποίων πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα που θα αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά.
1.3Τα οικόσιτα πουλερικά που βρίσκονται στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας συνιστάται να διατηρούνται σε κλειστούς χώρους, τα ανοίγματα των οποίων πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα που θα αποκλείουν την επαφή των οικόσιτων πουλερικών με άγρια πτηνά
1.4Οι τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες των οικοσίτων εκτροφών πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά από άλλα είδη πουλερικών.
1.5Σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως τις κτηνιατρικές αρχές και να προσκομίζουν σε αυτές τυχόν πρόσφατα θανόντα πτηνά για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.
2.Πουλερικά συστηματικών εκμεταλλεύσεων
2.1Οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι συστηματικών εκμεταλλεύσεων κάθε είδους και κατηγορίας πουλερικών (αναπαραγωγής, κρεοπαραγωγής, αυγοπαραγωγής, εκκολαπτήρια) υποχρεούνται:
να τηρούν για τα εκτρεφόμενα πουλερικά τις διατάξεις των παραγράφων 1.1 και 1.2 της παρούσας.
να εφαρμόζουν κατάλληλα συστήματα προστασίας των εκμεταλλεύσεών τους προκειμένου να αποτρέπεται η επαφή των εκτρεφομένων πουλερικών με τα άγρια πτηνά ή άλλα οικόσιτα πουλερικά ή πτηνά με τη χρήση κατάλληλων προστατευτικών μεταλλικών ή από άλλο υλικό κατασκευασμένων διχτυών με μικρό άνοιγμα, ή άλλων μέσων που θα επιτυγχάνουν αυτό το σκοπό.
να διατηρούν χωριστά τις τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες των εκμεταλλεύσεών τους από τα άλλα είδη πουλερικών που εκτρέφουν.
να περιορίζουν τις μετακινήσεις πουλερικών, άλλων πτηνών, οχημάτων και ατόμων στο εσωτερικό και μεταξύ των εκμεταλλεύσεων.
να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών καθώς και τα συστήματα παροχής τροφής και νερού από τυχόν προσεγγίσεις αγρίων πτηνών και άλλων ζώων (ποντίκια). Ειδικότερα, απαγορεύεται η χρήση πόσιμου νερού για τα εκτρεφόμενα πουλερικά, όταν αυτό προέρχεται από εξωτερικές δεξαμενές στις οποίες υπάρχει πρόσβαση σε άγρια πτηνά.
να διαθέτουν συστήματα απολύμανσης των εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων στις εισόδους των εκμεταλλεύσεών τους και λεκάνες απολύμανσης στις εισόδους των κτιρίων με απολυμαντικό υγρό που θα ανανεώνεται κάθε 24ωρο.
2.2Να εφαρμόζουν συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης της γρίπης των πτηνών με την καθημερινή παρατήρηση και καθημερινή καταγραφή σε ειδικό βιβλίο ή μηχανογραφημένη εφαρμογή που θα διατηρούν, των παραμέτρων του Παραρτήματος 1 της παρούσας.
2.3Οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι καθώς και οι κτηνίατροι οι οποίοι επιβλέπουν τις συστηματικές εκμεταλλεύσεις πουλερικών υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως στις αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω παραμέτρων του Παραρτήματος 1 της παρούσας.
3.Πουλερικά ελευθέρας βοσκήςβιολογικής εκτροφής
3.1Απαγορεύεται η διατήρηση των πουλερικών των εκμεταλλεύσεων ελευθέρας βοσκής και βιολογικής εκτροφής σε ανοιχτούς χώρους σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές.
3.2Οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι εκμεταλλεύσεων πουλερικών της παραγράφου 3.1 υποχρεούνται να τηρούν για τα εκτρεφόμενα πουλερικά τις διατάξεις της παρ. 1.2, 1.4, 1.5, 2.1 και 2.2 του παρόντος άρθρου.
3.3Οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι καθώς και οι κτηνίατροι οι οποίοι επιβλέπουν τις εκμεταλλεύσεις πουλερικών της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις της παρ. 2.3 του παρόντος άρθρου.
4.Άγρια πτηνά
4.1Οι τοπικές δασικές αρχές, τα μέλη κυνηγετικών, ορνιθολογικών και άλλων οργανώσεων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές τη διαπίστωση τυχόν μη φυσιολογικής θνησιμότητας ή αξιοσημείωτες εστίες ασθένειας για τα άγρια πτηνά και ιδίως τα υδρόβια άγρια πτηνά.
4.2Απαγορεύεται η χρήση πτηνών των τάξεων Anseriformes και Charadriiformes ως δολώματα στη διάρκεια του κυνηγιού πτηνών.

Άρθρο 2
Μέτρα προστασίας πτηνών ζωολογικών κήπων, καταστημάτων πώλησης πτηνών και πουλερικών και πουλερικών και πτηνών σε λαϊκές αγορές
1.Κάθε εγκατάσταση στην οποία διατηρούνται πτηνά, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 2005/744/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής της Ε.Ε. και τα καταστήματα πώλησης πτηνών και πουλερικών, υποχρεούνται στην άμεση λήψη μέτρων που θα μειώνουν τον κίνδυνο μετάδοσης της γρίπης των πτηνών στα διατηρούμενα σε αιχμαλωσία άγρια πτηνά (μόνιμη διατήρηση των πτηνών σε κλωβούς όλα τα ανοίγματα και η οροφή των οποίων θα αποτρέπουν την επαφή με άγρια πτηνά με τη χρήση κατάλληλων προστατευτικών μεταλλικών ή από άλλο υλικό κατασκευασμένων διχτυών με μικρό άνοιγμα, ή άλλων μέσων που θα επιτυγχάνουν αυτό το σκοπό).
2.Απαγορεύεται η συγκέντρωση πουλερικών και άλλων πτηνών σε υπαίθριες εκθέσεις, αγορές, θεάματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις και η διοργάνωση εκθέσεων και διαγωνισμών αυτών σε υπαίθριους και ελεύθερους χώρους.
3.Κατ’ εξαίρεση, μετά από ευνοϊκή έκβαση της αξιολόγησης του κινδύνου που διενεργεί η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, μπορεί να επιτραπεί:
3.1)η συγκέντρωση πουλερικών και άλλων πτηνών με σκοπό την πώλησή τους σε χώρους οι οποίοι εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις για την ίδρυση κτηναγορών και εφ’ όσον, τηρούνται επιπλέον οι παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις:
α) οι χώροι διενέργειας των αγορών είναι στεγασμένοι, κλειστοί και φυλασσόμενοι, β) τα πτηνά προέρχονται από ελεγχόμενες εγκαταστάσεις και είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους, γ) η περιοχή δεν βρίσκεται σε ζώνη στην οποία εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα, δ) τηρούνται οι κανόνες υγείας των ζώων και τα μέτρα βιοασφάλειας καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αγορών.
3.2)η διοργάνωση εκθέσεων και διαγωνισμών πουλερικών και πτηνών σε στεγασμένους και κλειστούς χώρους, μετά από ενημέρωση, σύμφωνη γνώμη και εποπτεία της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής και με την επιφύλαξη τυχόν εφαρμογής περιοριστικών υγειονομικών μέτρων σε ζώνες επιτήρησης και προστασίας.

Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις παραγωγής, μεταφοράς, διακίνησης και διάθεσης πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων, εκθέσεων, διαγωνισμών και αγώνων πουλερικών και πτηνών, απολυμάνσεις μεταφορικών μέσων.
Η εκτροφή, η διακίνηση και η διάθεση πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων υπόκειται στους παρακάτω κτηνιατρικούς όρους και προϋποθέσεις:
1.Όροι και προϋποθέσεις παραγωγής.
1.1Οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων υποχρεούνται να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του π.δ. 224/1998 όπως ισχύει και λοιπές διατάξεις άδειες λειτουργίας. Μη κατοχή των εν λόγω αδειών συνεπάγεται την απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων.
Οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών υποχρεούνται να υποβάλλουν, στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, πλήρως συμπληρωμένο το «δελτίο καταγραφής εκμετάλλευσης εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων» σύμφωνα με το παράρτημα 2. Το δελτίο αυτό επανυποβάλλεται κάθε φορά που διαφοροποιούνται τα στοιχεία του κατόχου, του μεγέθους της εκμετάλλευσης και σε κάθε περίπτωση ανά διετία. Απαγορεύεται η εκτροφή, η διακίνηση και η διάθεση πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων, σε κατόχους εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι σκόπιμα ή από αμέλεια δεν υποβάλλουν το εν λόγω δελτίο στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υγείας, της ευζωϊας και της βιοασφάλειας που καθορίζονται από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις.
1.2Η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή τηρεί φάκελλο με τα δελτία καταγραφής των εκμεταλλεύσεων της περιοχής της και μετά από επιτόπιο έλεγχο χορηγεί στον ενδιαφερόμενο έγγραφη βεβαίωση σύμφωνα με το παράρτημα 3 καταγραφής/περιοδικών ελέγχων της εκμετάλλευσης τους οποίους διενεργεί για την επιβεβαίωση των δηλουμένων στοιχείων και τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, υγείας και ευζωϊας των εκτρεφομένων πουλερικών. Λαμβάνει δείγματα για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Απευθύνει έγγραφες συστάσεις ή λαμβάνει μέτρα επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες.
1.3Κάθε θάλαμος της εκμετάλλευσης παραγωγής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων πρέπει να αριθμείται, με εμφανή από μακριά σήμανση. Σε προστατευμένο χώρο εντός του θαλάμου πρέπει να τηρείται και να ενημερώνεται με επιμέλεια καθημερινά το ημερολόγιο του σμήνους, σύμφωνα με το παράρτημα
4.Για κάθε εκτροφή θα υπάρχει στο ημερολόγιο του σμήνους η υπογραφή κτηνιάτρου ο οποίος την παρακολουθεί, με την οποία θα βεβαιώνεται η καλή υγειονομική κατάσταση του σμήνους και οι πραγματοποιηθέντες εμβολιασμοί. Αντίγραφο του Μέρους 1 του ημερολογίου κάθε σμήνους προσκομίζεται πριν την έκδοση του κτηνιατρικού πιστοποιητικού στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, επικυρώνεται, επισυνάπτεται στα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα και συνοδεύει κάθε μεταφορά πουλερικών. Τα πρωτότυπα των ημερολογίων κάθε σμήνους φυλάσσονται στο αρχείο της εκμετάλλευσης για 2 χρόνια και είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής ελέγχου.
1.4Η ελάχιστη διάρκεια εκτροφής των σμηνών ορνιθίων απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων ανέρχεται σε 22 ημέρες και των ινδορνιθίων σε 30 ημέρες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των πουλερικών στο θάλαμο πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, βιοασφάλειας, υγιεινής, αερισμού, σίτισης και διατροφής. Τα σμήνη εμβολιάζονται υποχρεωτικά για την ψευδοπανώλη των πτηνών με τον ενδεδειγμένο από τον κατασκευαστή του εμβολίου τρόπο. Εμβολιασμοί του σμήνους για άλλες ασθένειες, θεραπείες, δειγματοληψίες για εργαστηριακούς ελέγχους καθώς και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων καταγράφονται στο ημερολόγιο του σμήνους.
Τα παραστατικά που αφορούν τις παραπάνω ενέργειες τηρούνται στο αρχείο της εκμετάλλευσης για δύο χρόνια (τιμολόγια αγοράς εμβολίων, συνταγές χορηγηθέντων φαρμάκων, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων κ.λπ.).
1.5Κάθε επιχείρηση αναπαραγωγής, εκκολαπτήριο, εκμετάλλευση και σμήνος πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων, υπόκειται στις εκάστοτε καθοριζόμενες κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις σύμφωνα με τις σχετικές κτηνιατρικές διατάξεις και εγκυκλίους της αρμόδιας κεντρικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η μετακίνηση πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων από τις εκμεταλλεύσεις δεν επιτρέπεται πριν την έγγραφη γνωστοποίηση στους ιδιοκτήτες τους αρνητικών αποτελεσμάτων για τις διενεργηθείσες εξετάσεις.
1.6Μετά το πέρας της εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων σε κάθε θάλαμο επιβάλλεται το παρακάτω σχήμα καθαρισμού και απολυμάνσεων:
α) ψεκασμός με κατάλληλο απολυμαντικό του θαλάμου και της στρωμνής
β) απομάκρυνση της στρωμνής μετά από 24 ώρες
γ) καθαρισμός και πλύσιμο με κατάλληλο απορρυπαντικό.
δ) μετά το πλύσιμο, εκ νέου ψεκασμός με κατάλληλο απολυμαντικό.
2.Οροι και προϋποθέσεις μεταφοράς, διακίνησης και διάθεσης
2.1Τα οχήματα μεταφοράς ζωντανών πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά πουλερικών, να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες περί μεταφοράς των ζώων διατάξεις και να πληρούν τους παρακάτω επιπλέον όρους:
α) Η καρότσα του αυτοκινήτου να είναι καλυμμένη σε όλες τις πλευρές με τρόπο που αποκλείει την επαφή με άγρια πτηνά (λεπτό πλαστικό ή μεταλλικό πλέγμα) και την εκροή πτερών από το φορτίο. Να είναι κατασκευασμένη κατάλληλα ώστε να αποφεύγεται η διασπορά στερεάς ή υγράς κόπρου.
β) Οι κλωβοί μεταφοράς πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί και να επιδέχονται απολύμανσης.
Απαγορεύεται η μεταφορά εντός του ιδίου κλωβού πουλερικών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών ειδών πουλερικών.
Κάθε κλωβός ή στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται κιβώτια μιας χρήσης, πρέπει, επιπλέον των σημάνσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, να φέρει σταθερή σήμανση με τα παρακάτω στοιχεία:
i)ονοματεπώνυμο κατόχου εκμετάλλευσης προέλευσης
ii)είδος και αριθμός πουλερικών που περιέχει
iii)ημερομηνία εκκόλαψης
γ) Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει επίσης:
να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλη συσκευή απολύμανσης και απολυμαντικό.
να διαθέτουν περιέκτη με κατάλληλο απολυμαντικό υγρό για την ασφαλή συλλογή και αποθήκευση πτωμάτων ζώων τα οποία θνήσκουν κατά την μεταφορά.
2.2Οι κάτοχοι οχημάτων μεταφοράς πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, πλήρως συμπληρωμένο το «δελτίο καταγραφής οχήματος μεταφοράς πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων» σύμφωνα με το Παράρτημα 5.
Το δελτίο αυτό υποβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλη άδεια ή έγκριση που προβλέπεται από άλλες διατάξεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων υγείας, βιοασφάλειας και ιχνηλασιμότητας των διακινούμενων πουλερικών. Απαγορεύεται η μεταφορά, η διακίνηση και η διάθεση πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων, με οχήματα οι κάτοχοι των οποίων σκόπιμα ή από αμέλεια δεν έχουν υποβάλλει το δελτίο καταγραφής στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα. Οι παραβάτες ακινητοποιούνται πάραυτα, υποχρεώνονται στην επιστροφή των πουλερικών στην εγκατάσταση προέλευσης και τους επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 248/1914 (Α' 110) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2538/1997 (Α' 242).
2.3Η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή τηρεί φάκελο με τα δελτία καταγραφής οχημάτων μεταφοράς πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων της έδρας της και μετά από έλεγχο χορηγεί στον ενδιαφερόμενο έγγραφη βεβαίωση καταγραφής των οχημάτων σύμφωνα με το παράρτημα 6. Το δελτίο καταγραφής του οχήματος υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή της έδρας του κατόχου αυτού και η βεβαίωση καταγραφής εκδίδεται μόνο από την αρχή αυτή. Οι αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές δεν επιτρέπεται να αποδέχονται δελτία καταγραφής οχημάτων και να χορηγούν βεβαιώσεις σε μεταφορείς που έχουν την έδρα τους σε περιοχή αρμοδιότητας άλλης τοπικής κτηνιατρικής αρχής.
2.4Κάθε παρτίδα μεταφερόμενων πουλερικών πρέπει να συνοδεύεται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό. Πριν από την έκδοση κτηνιατρικού πιστοποιητικού για κάθε παρτίδα που μεταφέρεται από τα εκτρεφόμενα σμήνη, ανεξαρτήτως προέλευσης, πρέπει να έχει συμπληρωθεί ο αναγκαίος χρόνος για την έγγραφη γνωστοποίηση στον ιδιοκτήτη των εργαστηριακών και τυχόν λοιπών εξετάσεων και να αποδεικνύεται η καλή υγειονομική τους κατάσταση. Η διαπίστωση θα γίνεται με επιτόπια επίσκεψη κτηνιάτρου της τοπικής κτηνιατρικής αρχής και με την επίδειξη από τον ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης του ημερολογίου σμήνους που τηρεί. Ο τύπος του κτηνιατρικού υγειονομικού πιστοποιητικού είναι ο αναφερόμενος στο Παράρτημα 7 της παρούσας.
Η χορήγηση του κτηνιατρικού υγειονομικού πιστοποιητικού γίνεται μετά από προηγούμενη αίτηση του μεταφορέα ή του ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης προέλευσης των πουλερικών απόδοσης προς την τοπική κτηνιατρική αρχή της έδρας της εκμετάλλευσης και γνωστοποίηση του προορισμού των πουλερικών. Το πρωτότυπο κτηνιατρικό πιστοποιητικό χορηγείται στον μεταφορέα ή στον ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης προέλευσης των πουλερικών και συνοδεύει τα μεταφερόμενα πουλερικά, ένα αντίγραφό του χορηγείται στον ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης και ένα αντίγραφό του αποστέλλεται με φαξ στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές προορισμού των πουλερικών.
Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά εκδίδονται για κάθε μεταφερόμενη παρτίδα και επ’ αυτών αναγράφεται διάρκεια ισχύος η οποία είναι σύμφωνη με τον χρόνο μεταφοράς που προβλέπεται στις περί μεταφοράς των ζώων διατάξεις.
Μετά το πέρας της ισχύος των κτηνιατρικών πιστοποιητικών απαγορεύεται η διάθεση πουλερικών.
Για τυχόν αδιάθετα πουλερικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του στοιχείου ε) της παρ. 2.5 του άρθρου 3 της παρούσας.
Τα πρωτότυπα των κτηνιατρικών πιστοποιητικών διατηρούνται στο αρχείο του μεταφορέα και τα αντίγραφα στο αρχείο της εκμετάλλευσης για 2 χρόνια.
2.5Η μεταφορά των πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων υπόκειται στις ακόλουθες επιπλέον προϋποθέσεις:
α) επιτρέπεται η μεταφορά πουλερικών διαφορετικών ειδών με το ίδιο όχημα σε διαφορετικούς κατά είδος κλωβούς.
β) επί των διαφορετικών κατά είδους πουλερικού κλωβών πρέπει να υπάρχει η σχετική σήμανση.
γ) καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τα πουλερικά πρέπει να συνοδεύονται από το κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό.
δ) στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να επισυνάπτεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τηρούμενου ημερολογίου του σμήνους καταγωγής (Παράρτημα 4).
ε) τυχόν αδιάθετα πουλερικά επιστρέφονται στην εκμετάλλευση προέλευσης όπου επιτρέπεται να τοποθετούνται μόνο σε κενούς θαλάμους και πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά για 7 ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων είναι δυνατόν να επιτραπεί η εκ νέου διάθεσή τους.
στ) απαγορεύεται η από κοινού μεταφορά πουλερικών με διαφορετικά είδη ζώων ή άλλων εμπορευμάτων.
ζ) απαγορεύεται η διακίνηση, μεταφορά και διάθεση ως οικόσιτα, πουλερικών τα οποία έχουν περατώσει την παραγωγική τους ζωή (π.χ. όρνιθες αυγοπαραγωγής, σμήνη αναπαραγωγής κ.λπ.).
2.6Οι μεταφορείς υποχρεούνται, επιπλέον των διατάξεων που προβλέπουν την τήρηση ημερολογίου κίνησης, να τηρούν ημερολόγιο κίνησης του οχήματός τους σύμφωνα με το Παράρτημα 8 της παρούσας για την καταγραφή των στοιχείων κάθε διακινούμενης παρτίδας πουλερικών και ιδίως:
ημερομηνία και ώρα φόρτωσης, αριθμός και είδος πουλερικών, εκμετάλλευση προέλευσης, δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί, Δήμοι, Κοινότητες, οικισμοί, πτηνοτροφεία και καταστήματα λιανικής διάθεσης των μεταφερομένων πουλερικών, ώρα και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάθεσης των πουλερικών και αριθμός και είδος τυχόν επιστρεφομένων πουλερικών.
Οι μεταφορείς υποχρεούνται να διενεργούν καθαρισμό και απολύμανση του οχήματος, μετά το πέρας της διάθεσης των πουλερικών. Η διενεργηθείσα απολύμανση θα αναγράφεται στο βιβλίο του μεταφορέα.
Σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν αυξημένης θνησιμότητας των μεταφερομένων πουλερικών, οι μεταφορείς υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την πλησιέστερη τοπική κτηνιατρική αρχή και να διακόψουν τη διάθεση πουλερικών.
3.'Οροι και προϋποθέσεις διάθεσης πουλερικών σε οικόσιτες εκτροφές μέσω καταστημάτων λιανικής διάθεσης.
3.1Τ α καταστήματα που διαθέτουν στο λιανικό εμπόριο ζωντανά πουλερικά για οικόσιτες εκτροφές, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, πλήρως συμπληρωμένο το «Δελτίο καταγραφής καταστήματος διάθεσης πουλερικών απόδοσης σε οικόσιτες εκτροφές» σύμφωνα με το παράρτημα 9. Το δελτίο αυτό υποβάλλεται υποχρεωτικά από κάθε κατάστημα που
ασκεί αυτή τη δραστηριότητα και είναι ανεξάρτητο από κάθε άλλη άδεια που προβλέπεται από άλλες διατάξεις. Επανυποβάλλεται κάθε φορά που διαφοροποιούνται τα στοιχεία του υπεύθυνου του καταστήματος ή της αλλαγής ταχυδρομικής διεύθυνσης και σε κάθε περίπτωση ανά διετία.
Απαγορεύεται η λιανική διάθεση πουλερικών απόδοσης σε οικόσιτες εκτροφές από καταστήματα:
οι κάτοχοι των οποίων σκόπιμα ή από αμέλεια δεν υποβάλλουν το εν λόγω δελτίο και τα οποία δεν εξασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων υγείας και βιοασφάλειας της ισχύουσας κτηνιατρικής νομοθεσίας.
3.2Τα καταστήματα λιανικής διάθεσης πουλερικών απόδοσης σε οικόσιτες εκτροφές πρέπει:
α) να έχουν τοίχους και δάπεδα που καθαρίζονται και απολυμαίνονται εύκολα. Οι απολυμάνσεις πρέπει να διενεργούνται σε κάθε κλωβό αμέσως μετά την εκκένωσή του από κάθε παρτίδα και σε όλο το κατάστημα τουλάχιστον κάθε έξι μήνες, μετά προηγούμενη εκκένωσή του από πουλερικά. Γ ια τις απολυμάνσεις πρέπει να τηρείται σχετικό βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή. β) να διατηρούν τα πουλερικά σε μεταλλικούς ή πλαστικούς κλωβούς ώστε να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα. Κάθε κλωβός πρέπει να φέρει σταθερή σήμανση με τα στοιχεία του προμηθευτή των πουλερικών, το είδος, την ημερομηνία εκκόλαψης και την ημερομηνία παραλαβής τους από το κατάστημα. Απαγορεύεται η διατήρηση εντός του ίδιου κλωβού πουλερικών διαφορετικών ηλικιών ή ειδών. γ) να διαθέτουν ειδικό χώρο αποθήκης ζωοτροφών δ) να διαθέτουν χώρους υγιεινής ε) να διαθέτουν κατάλληλη υποδομή για το πλύσιμο και την απολύμανση των κλωβών ή σύνδεση με παροχή αυτών των υπηρεσιών στ) να διαθέτουν κατάλληλα δοχεία φύλαξης των απορριμμάτων που προέρχονται από τα πουλερικά και τυχόν πτωμάτων αυτών. ζ) να διαθέτουν κατάλληλα απολυμαντικά η) να προγραμματίζουν με τέτοιο τρόπο τις παραγγελίες τους ώστε ο συνολικός χρόνος παραμονής των πουλερικών κάθε παρτίδας εντός των κλωβών του καταστήματος να μη υπερβαίνει τη 1 εβδομάδα. θ) να τηρούν για δύο χρόνια έγγραφα στοιχεία των προμηθευτών πουλερικών, ημερομηνίες παραλαβής πουλερικών, αριθμό και είδος.
Απαγορεύεται η έκθεση και η παραμονή των πουλερικών εκτός του καταστήματος διάθεσης.
3.3Η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή τηρεί μητρώο (έγγραφο ή ηλεκτρονικό) με τα στοιχεία των καταστημάτων πώλησης πουλερικών της περιοχής της.
Χορηγεί έγγραφη βεβαίωση καταγραφής του καταστήματος στον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με το Παράρτημα 10. Διενεργεί επιτόπιο έλεγχο επιβεβαίωσης των δηλούμενων στοιχείων και τήρησης των κανόνων υγείας και βιοασφάλειας. Ενδεχομένως λαμβάνει δείγματα για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Απευθύνει έγγραφες συστάσεις ή λαμβάνει μέτρα επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες.
4.Διάθεση πουλερικών και πτηνών σε υπαίθριες λαϊκές αγορές και κατ’ οίκον.
Απαγορεύεται η διάθεση πουλερικών και πτηνών οποιασδήποτε ηλικίας και οποιουδήποτε είδους σε υπαίθριες λαϊκές αγορές. Η διάθεση πουλερικών και πτηνών κατ’ οίκον επιτρέπεται μετά από σύντομη στάση του οχήματος μεταφοράς τους και επί χρόνο αναγκαίο για την εκφόρτωσή τους και διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις βιοασφάλειας του παρόντος άρθρου.
5.Όροι και προϋποθέσεις διοργάνωσης αγώνων ταχυδρομικών περιστεριών.
Η διοργάνωση αγώνων ταχυδρομικών περιστεριών επιτρέπεται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
α) Όταν τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων ενός νομού, απαιτείται η γραπτή συναίνεση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής.
β) Όταν τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού βρίσκονται μεταξύ των γεωγραφικών ορίων δύο ή περισσοτέρων νομών καθώς και στην περίπτωση διεθνών αγώνων, απαιτείται η γραπτή συναίνεση της αρμόδιας κεντρικής κτηνιατρικής αρχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η γραπτή συναίνεση χορηγείται στους ενδιαφερόμενους φορείς μετά από αίτησή τους προς την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή ή προς τη Γ ενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανάλογα. Στην εν λόγω αίτηση θα αναφέρονται οι ημερομηνίες των αγώνων, ο αριθμός των ταχυδρομικών περιστεριών, η εμβολιακή τους κατάσταση, οι ιδιοκτήτες τους, η τοποθεσία/ες απελευθέρωσής τους και τυχόν επιπλέον στοιχεία που θα κριθούν κατά περίπτωση αναγκαία για λόγους αποτροπής του κινδύνου προσβολής τους από λοιμώδη νοσήματα των πτηνών.
6.Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων σε κάθε έλεγχο που διενεργούν προ της φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή κατά τη μεταφορά πουλερικών πρέπει να ζητούν και να διαπιστώνουν την ύπαρξη σχετικού αποδεικτικού εγγράφου καθαρισμού και απολύμανσης του οχήματος μεταφοράς και να διενεργούν επισταμένο έλεγχο για τυχόν εμφανή στοιχεία από προηγούμενη φόρτωση, υπολείμματα φτερών, κόπρου κλπ. που προδίδουν την απουσία καθαρισμού και απολύμανσης.
7.Όταν κατά τους ελέγχους της παρ. 3 του παρόντος διαπιστώνεται απουσία αποδεικτικών στοιχείων ή εμφανή στοιχεία μη διενεργηθείσας απολύμανσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του π.δ/τος 211/1992 (Α' 100), η μεταφορά απαγορεύεται και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.

Άρθρο 4
Από τη δημοσίευση της παρούσας η υπ’ αριθμ. 309873/ 10.11.2005 (Β' 1456) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι υπ’ αριθμ. 276863/10.5.2006 (Β' 654) και 258493/1.3.2007 (Β' 378) τροποποιήσεις της καταργούνται.

Άρθρο 5
Παραρτήματα
Παρατίθενται ακολούθως τα παραρτήματα 1, 2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9 και 10, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Διαβάστε επίσης:

Απαγορεύεται η υπαίθρια πώληση ζώων χερσαίων και υδρόβιων

Υπαίθριο εμπόριο ζώων: Πότε είναι παράνομο;

Απαγορεύεται η υπαίθρια πώληση ζώων

Οδηγίες και απ' τον Δήμο Πρεσπών για την προστασία πουλερικών από την γρίπη των πτηνών

Πάνω από 500 αργυροπελεκάνοι νεκροί στη Μικρή Πρέσπα από τη γρίπη των πτηνών

Οδηγίες για την προστασία των πτηνών απ' τη γρίπη - Νεκρά πουλιά στις λίμνες Μ. Πρέσπα, Καστοριάς και Χειμαδίτιδας

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

0 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.