Στηρίξτε μας

Υποχρεωτική η εγγραφή στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς όλων των οικόσιτων σκυλιών και γατιών

19 Δεκεμβρίου 2023 20:28 | Επικαιρότητα
Υποχρεωτική η εγγραφή στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς όλων των οικόσιτων σκυλιών και γατιών

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει πως «Εάν είστε πιστοποιημένος κτηνίατρος από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., μπορείτε να καταγράφετε τα στοιχεία των ζώων συντροφιάς και τις ιατρικές πράξεις που τελείτε σε αυτά, στο Μητρώο καταγραφής και παρακολούθησης ζώων συντροφιάς.

Ακόμη μπορείτε να καταχωρίσετε τα συμβάντα ζωής ενός ζώου συντροφιάς όπως τη γέννηση, τη σήμανση, την απώλεια, την εύρεση, τη μεταβίβαση, την υιοθεσία και την αναδοχή.

Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δήμων όσο και οι αντιπρόσωποι φιλοζωικών σωματείων / οργανώσεων και καταφυγίων, μπορείτε να καταχωρίζετε τα συμβάντα που αφορούν στα ζώα συντροφιάς που διαχειρίζεται ο φορέας σας. Ειδικά οι υπάλληλοι των Δήμων μπορούν κατόπιν αιτήματος από πολίτες να ενημερώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων.

Θα χρειαστείτε είτε:

τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, αν είστε πιστοποιημένος κτηνίατρος

τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, αν είστε υπάλληλος Δήμου

τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, αν είστε αντιπρόσωπος φιλοζωικών σωματείων / οργανώσεων και καταφυγίων

Στην περίπτωση των εθελοντών-κτηνιάτρων της ΕΕ,  απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στο Εθνικό Μητρώο Ζώου Συντροφιάς (ΕΜΖΣ).».

Οδηγίες δίνει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος στην ανακοίνωση του σχετικά με το Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων επισημαίνει τα εξής:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι χθες το απόγευμα αναρτήθηκε στο gov.gr το μητρώο καταγραφής και παρακολούθησης ζώων συντροφιάς. (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/zoa-suntrophias/zoa-suntrophias).

Πρόσβαση έχουν οι πιστοποιημένοι από το ΓΕΩΤΕΕ κτηνίατροι, προκειμένου να καταγράφουν τα στοιχεία των ζώων συντροφιάς και τις ιατρικές πράξεις που τελούν σε αυτά, καθώς και τα συμβάντα ζωής ενός ζώου συντροφιάς όπως τη γέννηση, τη σήμανση, την απώλεια, την εύρεση, τη μεταβίβαση, την υιοθεσία και την αναδοχή. Για την πρόσβαση απαιτούνται oι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet.

Ιδιώτες κτηνίατροι μπορούν να βρουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν υποβάλλει πατώντας το κουμπί Αποθετήριο support.gov.gr. (https://pet.gov.gr/emzs-ui/).

Βάσει της Υ.Α. με Αριθμ. 50534/2023 (ΦΕΚ Β' 6669/27-11-2023)

Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος μπορεί να καταχωρίζει στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς για κάθε δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς (γάτα ή σκύλο):

α) Τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής σήμανσης της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021.

β) Τον αριθμό διαβατηρίου, εφόσον έχει εκδοθεί.

γ) Το είδος (γάτα ή σκύλος), το φύλο, το χρώμα και τη φυλή, εφόσον αυτή δύναται με ακρίβεια να προσδιοριστεί.

δ) Την ημερομηνία γέννησης, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

ε) Την ημερομηνία στείρωσης ή αποστολής γενετικού υλικού στο εργαστηρίου του άρθρου 13 του ν. 4830/2021, καθώς και τον μοναδικό κωδικό του δείγματος.

στ) Τις ημερομηνίες εμβολιασμού και τα είδη εμβολίων που έχουν γίνει στο ζώο.

ζ) Τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής σήμανσης του θηλυκού γεννήτορα, εφόσον υπάρχει.

η) Τα αποτελέσματα τυχόν εργαστηριακών εξετάσεων.

θ) Την ημερομηνία και το αποτέλεσμα τυχόν θετικού δείγματος για τη λεϊσμανίαση, τον τίτλο των αντισωμάτων, καθώς και κάθε άλλο νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης σύμφωνα με το Π.Δ.41/2006 (Α’ 44).

ι) Προαιρετικά η φωτογραφία του ζώου.

ια) Το όνομα του ζώου.

ιβ) Την ημερομηνία και την αιτία θανάτου, εφόσον είναι γνωστή.

ιγ) Εάν το ζώο συντροφιάς είναι σκύλος βοήθειας, σκύλος εργασίας ή ζώο θεραπείας.

ιδ) Τυχόν κληρονομικές παθήσεις που καθιστούν την αναπαραγωγή επικίνδυνη για το ίδιο το ζώο ή τους απογόνους του.

ιε) Τον τρόπο και την ημερομηνία απόκτησης του δεσποζόμενου ζώου. Ως τρόπος απόκτησης θεωρείται και η αλλαγή του ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς καθώς και η εύρεση αδέσποτου (σημασμένου ή μη) ημίαιμου ζώου συντροφιάς.

Για την αλλαγή του ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου είναι απαραίτητη:

α) η αυτοπρόσωπη παρουσία του νέου ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του ή πληρεξουσίου του, του οποίου η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται από έγγραφο με βέβαιη χρονολογία και

β) η αυτοπρόσωπη παρουσία και του προηγούμενου ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του ή πληρεξουσίου του, (του οποίου η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται από έγγραφο με βέβαιη χρονολογία) είτε η προσκόμιση δήλωσης μεταβίβασης με τα στοιχεία του, η οποία φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγράφων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020, και συγκεκριμένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

ιστ) Την απώλεια ή την εύρεση ζώου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας και

 

ιζ) αν πρόκειται για ζώο εκτροφής, επιπλέον τον αριθμό έγκρισης του εκτροφέα, αν πρόκειται για επαγγελματία ή την άδεια για αναπαραγωγή της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4830/2021, αν πρόκειται για ερασιτέχνη, την καταγραφή γεννών ανά θηλυκό ζώο εκτροφής, την καταγραφή κάθε απογόνου και του αριθμού σήμανσης αυτού, καθώς και την ένδειξη «αναπαραγωγικό ζώο».

Σε περίπτωση υιοθεσίας ζώου στο εξωτερικό, ο υπεύθυνος της παρ. 4 του άρθρου 8 της παρούσας μεριμνά για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ με την ένδειξη ότι υιοθετήθηκε, την ημερομηνία υιοθεσίας και τη χώρα προορισμού.

Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος καταχωρίζει, για κάθε αδέσποτο ζώο, όσα από τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι διαθέσιμα, με την ένδειξη «αδέσποτο» και τα στοιχεία του δήμου ή του φιλοζωικού σωματείου ή οργάνωσης, καθώς και τα στοιχεία του καταφυγίου στο οποίο θα φιλοξενηθεί, ή του ιδιώτη που διαθέτει καταφύγιο, στο όνομα του οποίου καταχωρίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021.

Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος καταχωρίζει επίσης για κάθε πρόσωπο (περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ.Α.) τα παρακάτω στοιχεία:

α) Όνομα

β) Επώνυμο

γ) Πατρώνυμο

δ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

ε) Αριθμό και είδος Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

στ) Σταθερό και Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας

ζ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

η) Διεύθυνση και δήμο διαμονής

Σε περίπτωση που αδέσποτο ζώο καταχωρίζεται με τα στοιχεία φιλοζωικού σωματείου ή οργάνωσης, προσκομίζεται στον κτηνίατρο απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με την οποία εξουσιοδοτείται συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο να καταχωρίζει αδέσποτα ζώα στο όνομα του σωματείου ή της οργάνωσης. Σε περίπτωση που αδέσποτο ζώο φιλοξενείται προσωρινά από ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4830/2021, προσκομίζεται στον κτηνίατρο η σχετική σύμβαση αναδοχής.

Κατά την καταχώριση πραγματοποιούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται:

α) με επίδειξη στον πιστοποιημένο κτηνίατρο από το πρόσωπο που θα καταχωρισθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου, (στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021),

β) με αναζήτηση στο ΕΜΖΣ του ιστορικού του προσώπου που θα καταχωρισθεί ως ιδιοκτήτης, (στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4830/2021)

γ) μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Παραβατών που διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020. Ο έλεγχος αφορά στο πρόσωπο που θα καταχωρισθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος. (στο άρθρο 36 του ν. 4830/2021)

Καταχώριση, επικαιροποίηση και εν γένει μεταβολή των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων που αφορούν στην αλλαγή ιδιοκτησίας ήδη εγγεγραμμένου ζώου μπορούν να καταχωρίζονται και από τους αρμόδιους υπαλλήλους του οικείου δήμου.

Το ηλεκτρονικό βιβλιάριο της παρ. 25 του άρθρου 2 του ν. 4830/2021 εξάγεται και εκτυπώνεται από το Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Από σήμερα, 19/12/23, ως επίσημη δήλωση στοιχείων ζώων (microchip, δήλωση υποχρεωτικών νοσημάτων, στοιχεία ιδιοκτήτη) λογίζεται μόνο το ηλεκτρονικό βιβλιάριο και το διαβατήριο ζώων συντροφιάς. Σε περίπτωση που το ζώο, σκύλος ή γάτα, δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά, καμία κτηνιατρική πράξη δεν μπορεί να καταγραφεί επίσημα.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες όλων των ζώων, ώστε να φροντίσουν άμεσα να σημάνουν το ζώο τους ηλεκτρονικά.

Ανακοινώσεις και ενημερώσεις θα αναρτώνται από τον Π.Κ.Σ. ανάλογα με τα δεδομένα και τις εξελίξεις.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος

Αθηνά Τραχήλη».

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

0 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.