Στηρίξτε μας

Περισυλλογή αδέσποτων ζώων για τον περιορισμό του κορονοϊού δηλώνει ότι θα κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

15 Σεπτεμβρίου 2020 20:05 | Επικαιρότητα
Περισυλλογή αδέσποτων ζώων για τον περιορισμό του κορονοϊού δηλώνει ότι θα κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Ερωτήματα προκαλεί η ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την πρόσληψη εποχικού προσωπικού «ειδικότητας ΥΕ Εργατών Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» καθώς όπως αναφέρει «Η ως άνω αναγκαιότητα είναι απόρροια της σχετικής υποχρέωσης λήψης όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την επίτευξη του περιορισμού και της μετάδοσης του COVID – 19, στα οποία ενδεδειγμένα μέτρα ανήκει και η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων (σκύλοι – γάτες).».

Έχει πράγματι αξία να μας απαντήσει η δημοτική αρχή βάσει ποιων επιστημονικών στοιχείων και μελετών αποφάσισαν κάτι τέτοιο, το οποίο ξεκάθαρα στοχοποιεί τα αδέσποτα ζώα, τα σκυλιά και τις γάτες και φυσικά είναι αντίθετο με ό,τι γνωρίζουμε έως τώρα, όπως θα δείτε και στα ρεπορτάζ που ακολουθούν:

Τα ζώα, κατοικίδια, αδέσποτα κ.ά. δεν μεταδίδουν στον άνθρωπο τον κορονοϊό

Σπ. Κρήτας, καθηγητής Α.Π.Θ.: Τα ζώα (οικόσιτα & αδέσποτα) δεν μεταδίδουν τον COVID-19 ούτε νοσούν από αυτόν (βίντεο)

Σπ. Κρήτας, καθηγητής Α.Π.Θ.: Δεν κινδυνεύουμε να κολλήσουμε κορονοϊό από τα ζώα αλλά από τους ανθρώπους (βίντεο)

Ολόκληρη η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου

10 Σεπτεμβρίου 2020 - 13:42

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού, ειδικότητας ΥΕ Εργατών

Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων με σύμβαση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής

διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις

της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’, 64/13.03.2020 για την

αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών που αφορά

τον κίνδυνο εμφάνισης και διασποράς του COVID-19”

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 34ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’, 64/13.03.2020 για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών που αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης και διασποράς του COVID-19”

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 09 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 429/13-03-2020 (Β΄850) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. :Ι:Α:/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β΄1704), τις διατάξεις της Εγκυκλίου 40/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ.163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ’ αριθμ. 250442/04-09-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, κ. Εφραίμ Κυριζίδη, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, που επιδόθηκε νόμιμα στις 04-09-2020, προς όλα τα τακτικά (10) και αναπληρωματικά (7) μέλη της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 και του άρθρου 88 του Ν.4555/2018.

 

Τακτικά μέλη                                             Αναπληρωματικά μέλη

 1. Π. Λεκάκης Αντιπρόεδρος 1. Ν. Βαρσάμη
 2. Δ. Ακριτίδου 2. Στ. Τανιμανίδου
 3. Δ. :αγκλής 3. Γ. Αβαρλής
 4. Μ. Καραγιάννη 4. Β. Γάκης
 5. Ι. Σπάνου 5. Μ. Πασχαλίδου
 6. Στ. Καλαϊτζίδης 6. Σπ. Βούγιας
 7. Ερ. Θεοτοκάτος 7. Ν. Ζεϊμπέκης
 8. Ελ. Χρυσίδου
 9. Αν. Κουράκης
 10. Ι. Κοσμοπούλου

Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών ήταν:

Παρόντες (11)

 1. Εφ. Κυριζίδης Πρόεδρος 7. Στ. Καλαϊτζίδης
 2. Π. Λεκάκης Αντιπρόεδρος 8. Ερ. Θεοτοκάτος
 3. :. Ακριτίδου 9. Ελ. Χρυσίδου
 4. Δ. Δαγκλής 10.Αν.Κουράκης
 5. Μ. Καραγιάννη 11.Ν. Ζεϊμπέκης
 6. I. Σπανού

Απόντες από τα Τακτικά Μέλη (1)

 1. Ι. Κοσμοπούλου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ.

Δημήτριο Μητσηνάκη.

Εν όψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε μετά από απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής και την κατά πλειοψηφία συζήτηση των παρακάτω θεμάτων Εκτός Ημερήσιας Διάταξης (κατά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ελ. Χρυσίδου και λευκό ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ερ. Θεοτοκάτος), το 1ο θέμα της E.Η.Δ. που αφορά:

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α’, 64/13.03.2020 για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών που αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης και διασποράς του COVID-19”

«…Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α΄ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες….».

Στην από 14.3.20 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α΄64/13-3-2020 αναφέρονται τα παρακάτω:

«…… Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)  μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α’134). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του. Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55).» Από πλευράς της Υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε κρίνεται επιτακτικά αναγκαίο ο εμπλουτισμός της σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δύο (2) εργαζομένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών περισυλλογής αδέσποτων ζώων εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η ως άνω αναγκαιότητα είναι απόρροια της σχετικής υποχρέωσης λήψης

όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την επίτευξη του περιορισμού και της μετάδοσης του COVID – 19, στα οποία ενδεδειγμένα μέτρα ανήκει και η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων (σκύλοι – γάτες).

Η προαναφερόμενη δέσμια αρμοδιότητα του Δήμου (περισυλλογή αδέσποτων ζώων, στηρίζεται στην εμφάνιση επιθετικής συμπεριφοράς με αυξητικές τάσεις, σύμφωνα και με μετρήσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου.

Η προαναφερόμενη πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού θα επιτευχθεί κατ’ επίκληση των προαναφερθεισών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64, Α) όπου δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ σύναψης συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (άρθ. 206 3584/2007) για κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών όχι δίμηνης αλλά τετράμηνης διάρκειας.

Στα υποχρεωτικά προσόντα των υποψηφίων συγκαταλέγεται η ετήσια τουλάχιστον πιστοποιημένη εμπειρία στη φροντίδα, περιποίηση, σίτιση και περισυλλογή των αδέσποτων ζώων καθώς και η κατοχή διπλώματος εκπαιδευτή σκύλων. Σε περίπτωση μη εύρεσης υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα δεκτοί γίνονται οι υποψήφιοι με ετήσια τουλάχιστο πιστοποιημένη εμπειρία κατά τα ανωτέρω και χωρίς κατοχή διπλώματος εκπαιδευτή σκύλων.

Οι εργάτες περισυλλογής που θα προσληφθούν θα απασχολούνται στο Τμήμα Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου και με μέριμνα της Υπηρεσίας θα τους χορηγείται κατάλληλο όχημα περισυλλογής των αδέσποτων ζώων που εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά. Η διάρκεια δε της σύμβασης θα είναι τεσσάρων

(4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού υπάρχουν εγγεγραμμένες επαρκείς πιστώσεις σύμφωνα και με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 250075/04.09.2020 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής :ιαχείρισης, όπως αναλύεται ως κάτωθι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ                   Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ                         ΠΟΣΟ ΣΕ €

35                                    6041.01.01                                  5.990,00

35                                    6054.01.01                                  1.720,00

ΣΥΝΟΛΟ                                     7.710,00

Στο ως άνω έγγραφο αναφέρεται « … Βεβαιώνουμε την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στην υπηρεσία 35 προκειμένου η υπηρεσία σας να προχωρήσει στην διαδικασία πρόσληψης εποχιακού προσωπικού, ειδικότητας εργατών ΥΕ, Εργατών Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού :ικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών…».

Επίσης για το οικονομικό έτος 2021 το κόστος μισθοδοσίας έως την λήξη της σύμβασης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 248679/4-9-2020 έγγραφο του Τμήματος Μισθοδοσίας, θα είναι 570,00 €, εφόσον δεν επέλθει καμία υπηρεσιακή μεταβολή  και αναλύεται όπως στον πίνακα που ακολουθεί:

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                  Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ                       ΠΟΣΟ ΣΕ €

35                                                   6041.01.01                                530,00

35                                                   6054.01.01                                 40,00

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                          570,00

Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα και επειδή η έγκριση της πρόσληψης του ανωτέρω έκτακτου προσωπικού είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’, 64), παρακαλούμε όπως εισαχθεί η παρούσα εισήγηση της Υπηρεσίας μας για τη λήψη της σχετικής απόφασης».

στ) Το με αριθμ. 251543/07-09-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Διαχείρισης

Αστικού Περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι του κατεπείγοντος,

και ύστερα από διαλογική συζήτηση προχώρησε σε ψηφοφορία.

Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αν.Κουράκης και Ελ.Χρυσίδου.

Λευκό ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ερ.Θεοτοκάτος.

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το θέμα και προχώρησε στην λήψη της παρακάτω απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

επί των καταμετρηθέντων ψήφων

1)Εγκρίνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων, με χρονική διάρκεια πρόσληψης τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’, 64). Οι ανωτέρω προσκλήσεις κρίνονται επιτακτικές, ως απόρροια της σχετικής υποχρέωσης λήψης όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την επίτευξη του περιορισμού και της μετάδοσης του COVID – 19, και λόγω της σχετικής ανάγκης για στελέχωση του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου για την εκτέλεση του Προγράμματος Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η διαδικασία της περισυλλογής των αδέσποτων ζώων.

2) Η δαπάνη ποσού 5.990,00€ (αποδοχές) και 1.720,00€ (εργοδοτικές εισφορές) για το έτος 2020 και ποσού 530,00 (αποδοχές) και 40,00€ (εργοδοτικές εισφορές) για το έτος 2021 που αφορά την πρόσληψη του ανωτέρω έκτακτου προσωπικού, σύμφωνα και με το υπ’ αρίθμ 250075/04.09.2020 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης.

Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 765/2020.

Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 765/2020.

Για να κατεβάσετε την απόφαση πατήστε εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης κάνει μηνύσεις για «fake news» χωρίς να αναγνωρίζει το λάθος του (ηχητικό)

Π.Κ.Σ.: Λανθασμένο το συμπέρασμα ότι σκύλος στο Χονγκ Κονγκ πέθανε απ’ τον νέο κορονοϊό

WSAVA: Δεν υπάρχει καμιά απόδειξη ότι γάτες και σκυλιά μολύνονται ή μολύνουν με τον νέο κορονοϊό

Ανακαλεί δηλώσεις της προέδρου του ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος – Ξεκαθαρίζει πως τα ζώα δεν νοσούν & δεν μεταδίδουν τον νέο κορονοϊό

Εξίσωσε τους κορονοϊούς των ζώων με τον COVID-19 η πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου προκαλώντας σύγχυση (βίντεο)

Ε.Δ.Κ.Ε.: Τα ζώα δεν νοσούν από τον νέο κορονοϊό και τ’ αδέσποτα δεν είναι εστία του COVID-19

Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος: Δεν κινδυνεύετε από τα ζώα καθώς ούτε μεταδίδουν, ούτε νοσούν απ'τον κορονοϊό COVID-19

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος: Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τα κατοικίδια μολύνονται από τον κορονοϊό

Tagged: , , , , , , ,

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

0 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.