Στηρίξτε μας

Οι Περιφέρειες αρμόδιες για περισυλλογή και φροντίδα των ανεπιτήρητων ιπποειδών με μικροτσίπ

27 Οκτωβρίου 2023 08:00 | Επικαιρότητα
Οι Περιφέρειες αρμόδιες για περισυλλογή και φροντίδα των ανεπιτήρητων ιπποειδών με μικροτσίπ

Οι Περιφέρειες (με τη συνδρομή Δήμων ή με ιδιώτες με τους οποίους κάνει σύμβαση) είναι αρμόδιες για την περισυλλογή ανεπιτήρητων ιπποειδών (των οποίων οι ιδιοκτήτες τους εντοπίζονται) σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρου Κελέτση, που δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. στις 24 Οκτωβρίου.

Δείτε εδώ το σχετικό Φ.Ε.Κ.

Τα ανεπιτήρητα ιπποειδή είναι ζώα δηλαδή τα οποία είναι χωρίς μικροτσίπ και τα βλέπουμε να περιφέρονται οπουδήποτε συχνά εντοπίζονται άρρωστα και υποσιτισμένα και αποτελούν αιτία πρόκλησης ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Συχνά σκοτώνονται από διερχόμενα οχήματα. Οι φιλοζωικοί φορείς της χώρας αδυνατούν να αναλάβουν τόσο μεγάλο αριθμό ζώων (αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών, πόνυ) που υποφέρουν και των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν εντοπίζονται λόγω απουσίας ηλεκτρονικής σήμανσης και για αυτό οι Περιφέρειες ορίζονται ξεκάθαρα ως οι αρμόδιες αρχές για τη φροντίδα αυτών των ιπποειδών.

Όπως επισημαίνεται «Οι Περιφέρειες της χώρας, με τη συνδρομή των οικείων Δήμων, μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών.».

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 726/107637/20.04.2022 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του της 9ης Μαρτίου 2016 (L 84), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2019 (L 314) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2021 (L 213), όσον αφορά τη δημιουργία συστήματος για την ταυτοποίηση και την ιχνηλάτηση των δεσποζόμενων ιπποειδών» (Β’ 2028).».

Σύμφωνα με τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης για την ταυτοποίηση και την ιχνηλάτηση των δεσποζόμενων ιπποειδών, ως ανεπιτήρητο δεσποζόμενο ιπποειδές θεωρείται αυτό για το οποίο τεκμηριώνεται η ύπαρξη υπεύθυνου επιχείρησης αυτού, σύμφωνα με την περ. 3 του άρθρου 2 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963 και το οποίο εντοπίζεται άνευ επιτήρησης εκτός της εγκατάστασης συνήθους ή προσωρινής διαμονής του. Η τεκμηρίωση της ύπαρξης του υπευθύνου επιχείρησης του εν λόγω ιπποειδούς προκύπτει από τις καταχωρίσεις της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Αν δεν υφίστανται οι ανωτέρω καταχωρίσεις, η τεκμηρίωση προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που φέρεται ως υπεύθυνος επιχείρησης του εν λόγω ιπποειδούς. Σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται και ορίζεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, τριμελής επιτροπή, που έχει ως ρόλο την οργάνωση και εποπτεία της διαχείρισης των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών, με υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον ενός κτηνιάτρου. Η επιλογή των υπολοίπων μελών πραγματοποιείται με κριτήριο την επάρκεια και τη σύνθεση του προσωπικού των υπηρεσιακών δομών κάθε Περιφέρειας.

Η επιτροπή δεν είναι αρμόδια για τη διαχείριση θεμάτων αστικής ευθύνης, που τυχόν προκύπτουν από την παρουσία των εν λόγω ιπποειδών. Οι Περιφέρειες της χώρας, με τη συνδρομή των οικείων Δήμων, μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από διαβούλευση με τους οικείους Δήμους, καθορίζεται το πλαίσιο συνδρομής των Δήμων (ιδίως προσωπικό, χώροι φύλαξης, διαχείριση, συλλογή, μεταφορά).

Για τον σκοπό της διαχείρισης των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών οι Περιφέρειες ιδρύουν και λειτουργούν μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις, επιτρεπομένης της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή από ιδιώτες χώρους. Στις εν λόγω εγκαταστάσεις αποδίδεται κωδικός αριθμός καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο Ως υπεύθυνος της εγκατάστασης ορίζεται η Περιφέρεια η οποία επιβλέπει την εν λόγω εγκατάσταση. Με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτούνται συνεργεία για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών.

Η περισυλλογή μπορεί να ανατίθεται και σε συνεργεία που ανήκουν σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Τα εν λόγω συνεργεία αποτελούνται από άτομα έμπειρα στο χειρισμό ιπποειδών και σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κανόνες για την προστασία των ζώων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο υπεύθυνος του κάθε συνεργείου.

Όλα τα ανεπιτήρητα δεσποζόμενα ιπποειδή που περισυλλέγονται, οδηγούνται στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας συντάσσεται «Πρακτικό περισυλλογής ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών» που υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου και στο οποίο καταγράφονται, κατ’ ελάχιστον, η ημερομηνία περισυλλογής, το είδος των ιπποειδών που περισυλλέγονται, ο κωδικός αριθμός ταυτοποίησης των ιπποειδών που φέρουν σήμανση, το σύνολο των ιπποειδών που δεν φέρουν σήμανση, η περιοχή απ’ όπου τα ιπποειδή περισυλλέχθηκαν, ο τρόπος περισυλλογής και μεταφοράς των ιπποειδών και η εγκατάσταση προορισμού των περισυλλεχθέντων ιπποειδών. Το υπογεγραμμένο πρακτικό παραλαμβάνεται από την επιτροπή.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των εν λόγω ιπποειδών μπορούν να αιτηθούν, προς την επιτροπή την επιστροφή τους, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους. Τα ιπποειδή που κατά την περισυλλογή τους δεν φέρουν σήμανση, επιστρέφονται μόνο εφόσον ο υπεύθυνος επιχείρησής τους μεριμνήσει, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, για τη σήμανσή τους, για την ενημέρωση της ΚΗΒΔΙ και για την έκδοση των αντίστοιχων εγγράφων ταυτοποίησης.

Κατά την επιστροφή των ιπποειδών στις εγκαταστάσεις των υπευθύνων επιχείρησης αυτών, η μεταφορά των ζώων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εν λόγω υπευθύνων. Επίσης οι υπεύθυνοι επιχείρησης των εν λόγω ιπποειδών επιβαρύνονται με τα έξοδα που προέκυψαν από τη διαχείρισή τους (όπως περισυλλογή, μεταφορά, διατροφή, φροντίδα, περίθαλψη) και τους επιβάλλονται κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Το ΥΠ.Α.Α.Τ. φορτώνει την ευθύνη της διάσωσης ανεπιτήρητων ιπποειδών σε εθελοντές

Ερώτηση στη Βουλή για τα ανεπιτήρητα ιπποειδή κατέθεσαν βουλευτές του Κ.Κ.Ε.

Η Νέα Δημοκρατία απάλλαξε τις Περιφέρειες από την ευθύνη περισυλλογής ιπποειδών ανεπιτήρητων χωρίς μικροτσίπ (βίντεο)

Κυρ. Μητσοτάκης: Χρειάζεται μια προσαρμογή του νομικού πλαισίου για την προστασία των ιπποειδών (βίντεο)

Λέσβος: Βρήκαν άλογο με δεμένα τα πόδια με παστούρα στη μέση του δρόμου νύχτα

Στυλίδα: Αδέσποτο γαϊδούρι πάνω στην εθνική οδό!

Λέσβος: Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Λέσβου αδιαφόρησαν για το άρρωστο μουλάρι παρά την έκκληση

Λέσβος: Έγινε ευθανασία στο σκελετωμένο και γεμάτο καρκίνο άλογο (βίντεο)

Λέσβος: Έσωσαν άλογο που περιφερόταν επί 6 μήνες παστουρωμένο με δεμένα τα πόδια

Λέσβος: Έκκληση για μεταφορά και φιλοξενία τραυματισμένου γαϊδουριού από την Καλλονή (βίντεο)

Tagged: , , , , ,

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

0 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.